Ersin Aksoy Emlak Insaat - Caycuma 0532 136 74 31 - 0372 615 75 00

Ersin Aksoy Emlak Caycuma Zonguldak Kanada

 Ersin Aksoy
 
 Ersin Aksoy Emlak Insaat
 
 Caycuma Emlak
 
 Caycuma Insaat
 
 Caycumada Emlak Ilanlari
 
 Zonguldak Caycuma Emlak
 
 Caycumada Daire Fiyatlari
 
 Caycumada Satilik Kiralik
 
 Caycumada sahibinden
 
Articles

Ersin Aksoy Emlak Caycuma Zonguldak Kanada Ersin Aksoy Emlak �n�aat Nihat Kantarc� ( Seka) Caddesi Padi�ah Sofras� yan�nda i� adamlar�, esnaf ve halk�n yo�un kat�l�m�yla a��l���n� ger�ekle�tirdi. A��l��a; �aycuma Belediye Ba�kan� Mithat G�l�en, Saltukova Belediye Ba�kan� Adil D�zl�, Per�embe Belediye Ba�kan� Rasim Miyanyedi, Yenice �l�e Milli E�itim M�d�r� Dursun �en, �aycuma �l�e Milli E�itim M�d�rl��� �ube Ba�kan� Bayram G�ne�, �ok say�da i� adam�, esnaf ve halk kat�ld�. Ersin Aksoy Emlak �n�aat��n a��l�� konu�mas�n� yapan Saltukova Belediye Ba�kan� Adil D�zl�; � Bu sekt�r il�elerimizi ve beldelerimizi kalk�nd�racak, geli�tirecek faaliyetler sunmakta. Bu sekt�r�n �aycuma2da ve b�lgemizde geli�mesi bizler i�in �nemli. Bu anlamda ben Ersin Aksoy�u kutluyor kazanc�n�n bol ve daim olmas� dile�iyle i�yerinin hay�rl� olmas�n� temenni ediyorum� dedi. �aycuma Belediye Ba�kan� Mithat G�l�en ise; �aycuma�m�z son y�llarda h�zl� bir geli�me kaydetmi�tir. �n�allah �n�m�zdeki g�nlerde devletimizin de �n g�rd��� gibi bizi daha da ileriye ta��yacak projelerimiz ger�ekle�ecektir. Ersin Aksoy arkada��m�z uluslar aras� d�zeyde in�aat��l�k, emlakc�l�k ve taahh�t i�leri �ok de�erli Saltukoval� bir hem�iremizdir. Kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. �aycuma�m�za yeni �ehircilik ve imar anlam�nda belediyemizle beraber g�zel eserler, binalar, i�yerleri, rezidanslar kuraca��na inan�yorum. G�zel i�ler yaparak �aycuma�m�z�n refah ve sosyal d�zeyini art�racakt�r. Kendisine bir kez daha tebrik ediyor, kendisine hay�rl� kazan�lar diliyorum� dedi. A��l�� konu�mas�n�n ard�ndan Kuran-� Kerim okunarak dualarla kurban kesildi. A��l�� kurdelesini, �aycuma Belediye Ba�kan� Mithat G�l�en, Saltukova Belediye Ba�kan� Adil D�zl�, Per�embe Belediye Ba�kan� Rasim Miyanyedi birlikte keserek hay�rl� olsun temennilerinde bulundu.Ersin Aksoy is focused on Ersin Aksoy Emlak Insaat. Get info on Caycuma Emlak without Caycuma Insaat of Caycumada Emlak Ilanlari. Get info on Zonguldak Caycuma Emlak and Caycumada Daire Fiyatlari. The Caycumada Satilik Kiralik etc. Caycumada sahibinden.
Buy Article: Caycumada Daire Fiyatlari - Ersin Aksoy, Caycumada Emlak Ilanlari, Ersin Aksoy Emlak Insaat etc.
Caycuma Emlak, Caycuma Emlak, Caycumada Satilik Kiralik, Caycuma Insaat. I need Zonguldak Caycuma Emlak, Caycumada Emlak Ilanlari Ersin Aksoy Emlak Caycuma Zonguldak Kanada Caycuma Insaat, Zonguldak Caycuma Emlak either Caycumada Satilik Kiralik, Caycumada Daire Fiyatlari.
Caycumada Daire Fiyatlari and Caycuma Insaat
Caycuma Insaat, Caycumada Satilik Kiralik of Zonguldak Caycuma Emlak, Caycumada sahibinden

Caycumada Satilik Kiralik

Zonguldak Caycuma Emlak,

 
 

 Caycuma Insaat
 Caycumada Daire Fiyatlari Zonguldak Caycuma Emlak

 Caycumada Emlak Ilanlari
 

(c) Ersin Aksoy Emlak Insaat - Caycuma 0532 136 74 31 - 0372 615 75 00